Hindu Mantras

Samba Sada Shiva Song

Samba Sada Shiva Song Meaning

Samba Sada Shiva lyrics in Sanskrit: ”Samba Sadashiva (x3) Hara Shambho Hey Girijaavara (x3) Hara Shambho Hey Shiva Shankara (x3) Hara Shambho Hey Mrityu...
Aham Brahmasmi Mantra Meaning

Aham Brahmasmi Mantra Meaning

In Hindu philosophy, the Sanskrit sentence - Aham Brahmasmi - means „I am Brahman" (Aham Brahman Asmi) or „I am the Infinite Reality". It is one of the four Mah...
Om Hrim Namah Shivaya Mantra

Om Hrim Namah Shivaya Mantra

Om Hrim Namah Shivaya lyrics in Sanskrit: „Om Hrim Namah Shivaya Tas Mai Shri Gurave Namaha.” Om Hrim Namah Shivaya Mantra meaning: Om - Om is an ancient S...